Gå til hovedindhold

Husets vedtægter

Vedtægter for Kirsebærhavens Aktivitetscenter i Aabenraa Kommune

Indhold

  § 1 – Formål

  Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for alle kommunens borgere over 60 år, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og foreninger med disse borgere som målgruppe.

  Centrets formål er at skabe en platform for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen og aktivere så mange borgere som muligt. Centret er brugerstyret. Aktiviteter og arrangementer skabes og varetages af frivillige.

  Kirsebærhavens Aktivitetscenters mål er, at:

  • centret skal være et levende og åbent sted, hvor borgerne aktivt kan indgå i fællesskabet med henblik på at styrke sundhed og trivsel
  • centret bygger på frivillig indsats og borgerens aktive medvirken til at yde omsorg for sig selv og andre
  • centret er et mødested, hvor man kan få udfordringer, inspiration, oplevelser, støtte og opbakning, være kreativ, udveksle ideer, skabe netværk, styrke hukommelsen og helbredet.

   

  § 2 – Daglig leder

  Kirsebærhavens Aktivitetscenter ledes af en daglig leder, der er ansat af Aabenraa Kommune. Lederen er ansvarlig for centrets daglige drift og skal i samarbejde med Brugerrådet forestå den samlede drift, herunder koordinere og understøtte aktiviteter og mødevirksomhed.

  § 3 – Medlemsforhold

  Benyttelse af Kirsebærhavens Aktivitetscenter kræver medlemskab. Alle borgere over 60 år, førtidspensionister eller efterlønsmodtagere, der er bosat i Aabenraa Kommune, kan optages som medlemmer af centret. Den daglige leder kan dispensere fra alderskriteriet. Der kan udstedes medlemskort til alle, der opfylder betingelserne for at blive optaget som medlemmer. Registrering som medlem sker ved henvendelse til receptionen i Kirsebærhavens Aktivitetscenter. Medlemskortet er gyldigt, så længe indehaveren bor i Aabenraa Kommune. Der opkræves årlig betaling for medlemskort i overensstemmelse med regler fastsat af Aabenraa Kommune og Brugerrådet.

  Foreninger med tilknytning til Kirsebærhavens Aktivitetscenter betaler et årligt medlemsgebyr for alle deres medlemmer.

  Brugere af centret er forpligtede til at efterleve Aktivitetscentrets formålsbestemmelser og at følge de regler for benyttelse af centret, der fastsættes af generalforsamlingen eller af Brugerrådet.

  Der er lige adgang for medlemmer via centrets klubber og aktivitetsgrupper, som enkeltpersoner, samt som deltager i foreninger med tilknytning til Aabenraa Kommune. Det betyder, at borgere fra andre kommuner kan benytte centret, når det sker i forbindelse med forenings-aktiviteter.

  § 4 – Brugerrådets sammensætning

  Brugerrådet består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, jf. § 8 og 11, af og blandt centrets brugere – bosiddende i Aabenraa Kommune.

  Brugerrådet skal være bredt repræsenteret – dvs. sammensat af såvel brugere af åbne aktiviteter og medlemmer af foreninger, som benytter centret.

  § 5 – Brugerrådets formål og ansvar

  Brugerrådet formål er at udgøre en lokal brugerorganisation, der:

  • repræsenterer alle brugernes interesser i Kirsebærhavens Aktivitetscenter
  • er i løbende dialog med centrets daglige leder, samt evt. medarbejdere om rammerne for socialt samvær, aktiviteter og øvrige tilbud
  • samarbejder med lederen og de frivillige om at planlægge, forestå og delvis koordinere generelle aktivitetstilbud med baggrund i brugernes ønsker og behov i forhold til sundhed og livskvalitet, samt muligheder for at leve et godt liv
  • sikrer brugerne og de frivillige størst muligt ansvar for – og indflydelse på – udformningen og driften af centrets tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte
  • arbejder under hensyntagen til Aabenraa Kommunens politikker, særlig § 79 politikken, Ældrepolitikken, samt Frivillighedspolitikken
  • sikrer formidling af centrets tilbud, samt udarbejdelse af centrets programmer, brochurer, opdatering af hjemmeside og PR i pressen
  • sørger for inddragelse af nye brugere og frivillige
  • sikrer udarbejdelse og fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for udlån af lokaler, aktiviteter, samvær, centrets traditioner, højtider, fester og husorden mv.

  Brugerrådet kan nedsætte andre udvalg, enten som permanente eller som ad hoc udvalg – eksempelvis aktivitetsudvalg, caféudvalg, rejseudvalg osv. Udvalgene refererer til Brugerrådet og udøver deres funktion i overensstemmelse med Brugerrådets og generalforsamlingens overordnende beslutninger.

  Brugerrådet har ansvaret for at aktiviteter og anvendelse af lokaler sker i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer, samt medvirke til at nye medlemmer og frivillige føler sig velkomne. Brugerrådet skal tillige sikre centrets mål jf. § 1.

  § 6 – Mødevirksomhed for Brugerrådet:

  Brugerrådet afholder møder efter behov, dog mindst én gang pr. kvartal. Formanden er ansvarlig for forberedelse og skriftlig indkaldelse med dagsorden til møder. Hvis formanden er forhindret overgår opgaven til næstformanden. Brugerrådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Brugerrådets afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Den daglige leder deltager i alle Brugerrådets møder, men har ikke stemmeret. Brugerrådet fører et beslutningsreferat fra møderne, som altid godkendes på førstkommende møde.

  § 7 – Valgbarhed og valgregler

  Kun brugere med gyldigt medlemskort kan deltage i generalforsamlingen.

  Hver bruger medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt. Der kan kun vælges én person fra hver husstand og én fra hver forening.

  § 8 – Valg

  Alle brugere med gyldigt medlemskort kan opstilles som kandidater. Der skal foreligge et skriftligt tilsagn fra de kandidater, der ikke er til stede ved generalforsamlingen.

  Valget foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved stemmelighed mellem to kandidater, foretages omvalg mellem disse. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.

  Rådets fem brugervalgte medlemmer vælges for to år ad gangen, således at der i lige år vælges to rådsmedlemmer og i ulige år tre rådsmedlemmer.

  Suppleanten indtræder i Brugerrådet som ordinært medlem for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder, eller har forfald på flere end fire på hinanden følgende møder.

  § 9 – Konstituering

  Brugerrådet konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden, dvs. fordeler opgaverne mellem sig og vælger fra sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  § 10 – Økonomi, regnskab og revision

  Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af den daglige leder og Brugerrådet, der disponerer over centrets midler fra bl.a. brugerbetalingen og overskud fra salg og afholdte arrangementer.

  Brugerrådets regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet skal være revideret af de valgte revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen. Revisorerne kan til enhver tid forlange indsigt i Brugerrådets bilag. Revideret regnskab skal forelægges til den daglige leder af Aktivitetscenter mindst tre dage inden generalforsamlingen.

  § 11 – Generalforsamling

  Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts. Brugerrådet indkalder til generalforsamling med angivelse af dagsorden ved opslag på centret, på centrets hjemmeside, i centrets brochure samt i den lokale presse med mindst tre ugers varsel.

  Generalforsamlingen er Brugerrådets højeste myndighed.

  På generalforsamlingen gives en oversigt på Brugerrådets virksomhed i det forgangne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen. På generalforsamlingen føres et beslutningsreferat.

  Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Formanden skal have skriftlige forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, senest otte dage før.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning indeholdende regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer samt suppleanter til Brugerrådet
  • Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

  § 12 - Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når Brugerrådet finder det nødvendigt. Der skal indkaldes, når mindst 1/3 af brugerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger dette. Brugerrådet skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

  § 13 – Opløsning af Brugerrådet

  For opløsning af Brugerrådet kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede deltagere på en ekstraordinær generalforsamling.Ved opløsning af Brugerrådet skal Aabenraa Kommune godkende anvendelse af en evt. oparbejdet formue til lignende formål, inden for Aabenraa Kommunes geografiske område.

  § 14 - Tegning og hæftelse

  Brugerrådet tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Brugerrådet hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue og brugerne eller rådsmedlemmerne hæfter ikke personligt. Brugerrådet kan ikke låne penge til sit virke.

  § 15 – Vedtægtsændringer

  Til ændring af vedtægter kræves et flertal på 2/3 af deltagere på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være fremlagt på opslagstavlen senest en uge før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Aabenraa Kommune.

  § 16 - Diæter m.v.

  Medlemskab af Brugerrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

   

  Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 20.februar 2014

  Revideret på årsmødet den 18. marts 2014 og efterfølgende på generalforsamlingen den 26. februar 2016 og den 21. marts 2017.